Pomoc do aplikacji Mapy Porządku v 3.1

strona www: www.qslab.pl
 
    Mapa Porządku Miasta Gdańska została opracowana jako samodzielna aplikacja internetowa i mobilna bazująca na zasobach danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Celem  opracowania  i  udostępnienia  do  użytku  publicznego aplikacji  Mapa  Porządku  jest chęć zwiększenia efektywności działań zmierzających do utrzymania czystości i ładu na obszarze miasta Gdańska poprzez usprawnienie  przepływu  informacji  pomiędzy  jednostkami administracyjnymi Miasta oraz właścicielami i zarządcami określonych terenów, a także aktywizacja mieszkańców naszego miasta poprzez umożliwienie im łatwego przekazywania informacji o lokalizacji i szczegółach zauważonych nieprawidłowości.
     Istotą funkcjonowania mapy porządku w jej obecnej postaci jest możliwość pozyskania informacji o podmiocie odpowiedzialnym  za  utrzymanie  porządku na   wybranym   terenie   w   granicach administracyjnych Miasta  Gdańska  oraz wskazanie miejsca zauważonych  nieprawidłowości (dodanie  zgłoszenia o  zdarzeniu) np.  zalegania  nieczystości latem  lub  śniegu  /  oblodzenia  zimą, dewastacji,  uszkodzenia  nawierzchni  jezdni  itp. Mechanizmy aplikacji sprawiają, iż wprowadzone zgłoszenie trafia do właściwych służb, co w konsekwencji optymalizuję  działanie  miejskich  służb  interwencyjnych.
.
Przejdź dalej