Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska

Opis interfejsu wyboru serwisu mapowego, zarządzania warstwami oraz narzędzia pomiarów

Wybór serwisu mapowego
W celu zmiany wyświetlanego aktualnie serwisu mapowego należy wybrać odpowiedni serwis z menu widocznego po lewej stronie ekranu aplikacji IPG. W przypadku gdyby widok listy serwisów mapowych został zastąpiony innymi informacjami należy go aktywować poprzez pozycję menu Serwisy Mapowe.
Przykładowa mapa własności
Przykładowa mapa planów zagospodarowania przestrzennego
Zarządzanie warstwami
Automatycznie po wybraniu serwisu mapowego w obszarze funkcjonalnym aplikacji uruchomiony zostaje moduł zarządzania warstwami mapy.
Pozwala on na:
zmianę serwisu podkładowego
włączenie/wyłączenie grup warstw tematycznych (lub ich pojedynczych elementów) - zmiana ta widoczna jest po użyciu przycisku zatwierdź
zmianę kolejności grup warstw (pozwala to na zwiększenie czytelności mapy), zmiana odbywa się poprzez przytrzymanie LPM na wybranej grupie warstw i przeciągnięcie jej na wybraną pozycję na liście.
zmianę przeźroczystości grupy warstw, odbywa się to poprzez kliknięcie LPM na ikonę widoczną po rozwinięciu grupy warstw po prawej stronie nazwy.
Pomiary na mapie
Narzędzia te pozwalają na dokonywanie pomiarów powierzchni i odległości (wyniki w przypadku powierzchni podawane są w m2 i hektarach a w przypadku odległości w metrach i kilometrach). Dodatkowo umieszczone zostało narzędzie pozwalające na rysowanie okręgu o wybranym promieniu.
Przykładowy pomiar powierzchni i długości na mapie