Pomoc do aplikacji Mapy Porządku v 3.1


strona www: www.qslab.pl
Pierwszym krokiem jaki użytkownik musi wykonać w celu wysłania zgłoszenia problemu w aplikacji Mapa Porządku jest kliknięcie LPM (Lewy Przycisk Myszy)
pomarańczowej ikony ZGŁOŚ umieszczonej na lewo od okna mapy.
W kolejnym kroku aplikacja poprosi użytkownika o wskazanie lokalizacji problemu na mapie.
Po wybraniu przez użytkownika miejsca i kliknięciu LPM (Lewy Przycisk Myszy) ikona z napisem Wstaw punkt zmieni kolor na zielony i wyświetlone zostanie menu wyboru konkretnego problemu jaki użytkownik zamierza zgłosić. Możliwe jest przesunięcie ikony w razie gdyby początkowe wskazanie nie było dostatecznie precyzyjne. Odbywa się to poprzez kliknięcie i przytrzymanie LPM na ikonie Wstaw Punkt.
Po wybraniu odpowiedniej kategorii zgłoszenia wyświetlone zostanie menu ze szczegółowym wyborem typu zgłoszenia w postaci rozwijalnej listy. Uwaga nie wszystkie Kategorie zgłoszeń mają szczegółowe typy - w takim wypadku wybrany będzie domyślny Typ zgłoszenia w ramach danej Kategorii.
Po wybraniu Typu zgłoszenia użytkownik może zakończyć proces poprzez użycie przycisku Wyślij lub też formatkę informacji szczegółowych (nieobowiązkowa), w których może dodać opis zgłoszenia, swoje uwagi, podać adres e-mail (w takim wypadku użytkownik otrzyma informację zwrotną o zmianach jego statusu itp), dodać zdjęcie czy jeśli jest mu znany podać adres lokalizacji zgłoszenia.
Po użyciu przycisku wyślij użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu zgłoszenia do bazy danych po czym nastąpi automatyczne przekierowanie do
okna głównego aplikacji aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie kolejnych zgłoszeń.
Dodawanie Zgłoszenia do aplikacji Mapa Porządku