Pomoc do aplikacji Mapy Porządku v 3.1


Opis aplikacji Mapa Porządku
Wybranie opcji Akceptuje
przenosi użytkownika do
panelu aplikacji.
1  Okno mapy, pozwala na przeglądanie dostępnych podkładów mapowych (mapa ogólna i ortofotomapa). Posiada także narzędzia identyfikacji obiektów na mapie działające po kliknięciu LPM (Lewy Przycisk Myszki) na dowolnie wybrany obiekt na mapie w obszarze administracyjnym miasta Gdańsk.
2 Narzędzie przełączania warstw podkładowych oraz włączania i wyłączania warstw z lokalizacją zgłoszeń umieszczonych na mapie porządku.
3 Narzędzie wyszukiwania dzielnicy i adresu.
4 Narzędzie wyszukiwania obrębu i działki ewidencyjnej.
Narzędzie umożliwia wyszukiwanie samej dzielnicy lub też w przypadku braku jej wyboru pozostawia użytkownikowi możliwość wybrania adresu z obszaru całego miasta. Wybranie dzielnicy powoduje zawężenie wyszukiwanych ulic i adresów do obszaru dzielnicy.
Narzędzie pozwala na wyszukiwanie działki ewidencyjnej lub obrębu ewidencyjnego. Po wybraniu obrębu następuje przybliżenie do jego obszaru. Następnie z obszaru obrębu dostępna jest lista działek ewidencyjnych do wyboru z listy.
5 Narzędzie pomiaru powierzchni i odległości na mapie.

Wyniki pomiarów powierzchni prezentowane są po zakończeniu pomiaru w hektarach jak i metrach kwadratowych. Wyniki pomiaru odległości prezentowane są w metrach i kilometrach.
6 Uwagi do aplikacji. Narzędzie to pozwala na przesyłanie do administratora aplikacji uwag i informacji na temat jej działania.
Bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji widoczny ekran powitalny z informacjami o zastrzeżeniach prawnych dotyczących dozwolonego użytku aplikacji.
Akceptacja wymienionych warunków powoduje przejście do właściwego okna aplikacji. Brak akceptacji powoduje przekierowanie użytkownika na stronę www.gdansk.pl
Krótkie wprowadzenie do interfejsu głównego aplikacji.
Na ekranie aplikacji Mapa Porządku można znaleźć następujące narzędzia (wymienione w kolejności numerów powyżej):
1 - okno mapy
2 - zarządzanie warstwami mapy
3 - wyszukiwanie adresu
4 - wyszukiwanie działki ewidencyjnej
5 - narzędzia pomiarów powierzchni i odległości
6 - system przesyłania uwag do aplikacji
7 - narzędzia nawigacji na mapie
8 - panel zgłaszania problemów wraz z licznikami zgłoszeń oraz linkiem do formularza Zapomnij Dane (zgodnie z rozporządzeniem RODO)

Narzędzia te omówione są bardziej szczegółowo w dalszej części pomocy.
W przypadku warstw tematycznych możliwe jest także swobodna zmiana kolejności ich wyświetlania (strzałka po lewej stronie). Wystarczy za pomocą myszki przytrzymujać LPM przesunąć warstwę na liście w dół lub do góry.
Efekt wybrania obrębu ewidencyjnego
Wybranie działki w ramach obrębu powoduje automatyczne przybliżenie do lokalizacji.
strona www: www.qslab.pl
W przypadku braku akceptacji warunków użytkowania aplikacji, uzytkownik zostaje przekierowany na stronę Miasta Gdańska
www.gdansk.pl
7 Narzędzia nawigacji na mapie.
Narzędzia te pozwalają na opcjonalne nawigowanie po mapie i zwierają kolejno od góry następujące funkcję:


- powiększanie mapy
- pomniejszanie mapy
- pełny widok mapy
8 Narzędzia wprowadzania do systemu zgłoszenia lub lokalizacji elementów małej architektury.
Proces wprowadzania zgłoszenia omówiony jest w oddzielnych zakładkach pomocy.