strona www: www.qslab.pl
e-mail: kontakt@qslab.pl
W celu zmiany wyświetlanego aktualnie serwisu mapowego należy wybrać odpowiedni serwis z menu widocznego po lewej stronie ekranu aplikacji IPG. W przypadku gdyby widok listy serwisów mapowych został zastąpiony innymi informacjami należy go aktywować poprzez pozycję menu Serwisy Mapowe.
Automatycznie po wybraniu serwisu mapowego w obszarze funkcjonalnym aplikacji uruchomiony zostaje moduł zarządzania warstwami mapy.
Pozwala on na:
- zmianę serwisu podkładowego

- włączenie/wyłączenie grup warstw tematycznych (lub ich pojedynczych elementów) - zmiana ta widoczna jest po użyciu przycisku zatwierdź
-zmianę kolejności grup warstw (pozwala to na zwiększenie czytelności mapy), zmiana odbywa się poprzez przytrzymanie LPM na wybranej grupie warstw i przeciągnięcie jej na wybraną pozycję na liście.- zmianę przeźroczystości grupy warstw, odbywa się to poprzez kliknięcie LPM na ikonę widoczną po rozwinięciu grupy warstw po prawej stronie nazwy.
Wybór serwisu mapowego
Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska
Zarządzanie warstwami
Narzędzia pomiarów
Narzędzia te pozwalają na dokonywanie pomiarów powierzchni i odległości (wyniki w przypadku powierzchni podawane są w m2 i hektarach a w przypadku odległości w metrach i kilometrach). Dodatkowo umieszczone zostało narzędzie pozwalające na rysowanie okręgu o wybranym promieniu.
Pomiar powierzchni odbywa sie poprzez zaznaczanie kliknięciem LPM punktów wielokąta, dwukrotne kliknięcie LPM lub kliknięcie na punkt początkowy kończy pomiar i wyświetla końcowy wynik.
Pomiar odległości odbywa się poprzez zaznaczanie kliknięciem LPM punktów linii łamanej, dwukrotne kliknięcie LPM kończy pomiar i wyświetla końcowy wynik.
Rysowanie okręgu odbywa się poprzez kliknięcie LPM w punkt centralny i następnie przy naciśnietym LPM przesuwanie kursora tak aby uzyskać wymagany promień (informacja o aktualnym promieniu okręgu jest prezentowana na bieżąco).