Opis interfejsu aplikacji Internetowy Plan Gdańska
Wybranie opcji Akceptuje
przenosi użytkownika do
panelu aplikacji.
1  Okno mapy, pozwala na przeglądanie dostępnych podkładów mapowych, z których do wyboru użytkownika są:
- mapa miasta (zbudowana w oparciu o warstwy wektorowe)
- ortofotomapa z roku 2014
- ortofotomapa z roku 2008
- ortofotomapa z roku 2000
- numeryczny model terenu wraz z wybranymi warstwami wektorowymi.
Okno mapy posiada także narzędzia identyfikacji obiektów na mapie działające po kliknięciu LPM (Lewy Przycisk Myszki) na dowolnie wybrany obiekt na mapie w obszarze administracyjnym miasta Gdańsk.
2 Obszar funkcyjny aplikacji - pozwala na wyświetlanie narzędzi lub serwisów mapowych w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w menu aplikacji.
3 Górna belka aplikacji. W obszarze tym umieszczone zostały następujące informację i narzędzia:
- logo miasta
- nazwa aplikacji
- informacja o współrzędnych kursora i układzie współrzędnych (narzędzie to pozwala także na zmianę układu wyświetlanych współrzędnych)


- wyszukiwanie pełnotekstowe z warstwach POI


4 Menu aplikacji
Zawiera ono następujące narzędzia:
- narzędzie zmiany serwisów mapowych
- narzędzie zarządzania warstwami
- legendę
- narzędzia wyszukiwania adresu i działki ewidencyjnej
- narzędzia pomiarów (pomiar powierzchni, pomiar odległości)
- link do pomocy dla aplikacji IPG
- link do Mapy Porządku
- informację o skali mapy
- ikonę zmiany języka menu aplikacji na angielski (ponowne kliknięcie LPM zmienia język na polski)
5 Narzędzia nawigacji na mapie.

Narzędzia te pozwalają na przybliżanie i oddalanie widoku mapy oraz lokalizację położenia na podstawie adresu IP komputera oraz pełny widok mapy.
6 Narzędzia wydruku, komunikacji z administratorem aplikacji i generowania linku.

Ikona narzędzi umieszczona jest w prawym dolnym rogu okna mapy.
Bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji widoczny ekran powitalny z informacjami o zastrzeżeniach prawnych dotyczących dozwolonego użytku aplikacji.
Akceptacja wymienionych warunków powoduje przejście do właściwego okna aplikacji. Brak akceptacji powoduje przekierowanie użytkownika na stronę www.gdansk.pl
Krótkie wprowadzenie do interfejsu głównego aplikacji.
Na ekranie aplikacji Mapa Porządku można znaleźć następujące narzędzia (wymienione w kolejności numerów powyżej):
1 - okno mapy
2 - obszar funkcyjny aplikacji
3 - górna belka aplikacji
4 - menu aplikacji
5 -  narzędzia nawigacji na mapie
6 - narzędzia wydruku, komunikacji z administratorem aplikacji i generowania linku
7 - suwak skali mapy

Narzędzia te omówione są bardziej szczegółowo w dalszej części pomocy.
strona www: www.qslab.pl
e-mail: kontakt@qslab.pl
W przypadku braku akceptacji warunków użytkowania aplikacji, użytkownik zostaje przekierowany na stronę Miasta Gdańska
www.gdansk.pl
7 Suwak skali mapy.

Pozwala on na zmianę aktualnej skali mapy. Identyczną funkcjonalność oferuje kółko myszy lub przyciski +/- z menu nawigacji
Pomoc do aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska
Wśród narzędzi od dołu są to kolejno:

- narzędzie do zgłaszania uwag do działania aplikacji IPG administratorowi systemu, pozwala ono na przesłanie krótkich (do 1024 znaków) informacji bez potrzeby używania e-maila


- narzędzie wydruków

Po jego uruchomieniu na obszarze mapy zaznaczony jest obszar jaki znajdzie się na wydruku (można go dowolnie przesuwać i modyfikować w pewnych granicach jego wielkość)

Jednocześnie w obszarze funkcyjnym widoczne będą opcje wydruku.